Условия за ползване

Общи условия на „Лидия Турс” ООД при резервация на туристически услуги и продукти за България и чужбина

Настоящите общи условия за резервиране на туристически продукти и услуги, представляват неразделна част от договорa между „Лидия Турс” ООД – регистрирано в търговския регистър при агенция по вписванията с удостоверение № 20100708091838/08.07.2010г., със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Узунджовска 7-9, ет. 1, офис 2, Идентификационен номер 130975849, ДДС № BG130975849, удостоверение за туристическа дейност № 73, Полица Застраховка на Туроператор № 12 100 1315 0000301557 – ЗАД “Армеец България”, наричано по – долу ТУРОПЕРАТОР и всеки потребител, пристъпил към направа на резервация по някой от избоените по-долу начини, наричан ПОТРЕБИТЕЛ.

1. Записване за пътуване
1.1. Записване е възможно да бъде извършено на място в офиса на Лидия Турс, чрез интернет на уеб страницата на ТУРОПЕРАТОРА www.lidiatours.com или писмено по e-mail. Резервацията се счита за валидна след попълване на бланка за записване /договор за организирано пътуване/ резервационна бланка/ и внасяне на депозит.

2. Цени и плащане
2.1. Плащането се извършва в лева в брой, по банков път или чрез кредитна или дебитна карта. При заплащане с карта сумата се завишава с 3% за банкови такси.
2.2. Депозит. Ако не е упоменато друго в Договора или конкретната оферта, размерът на депозита е 30% от общата цена, а за Нова Година и Великден 50% от общата цена. При всички случаи обаче размерът на депозита не може да бъде по-малък от стойността на една нощувка по резервацията. Потребителят внася депозита в момента на подписването на резервационната бланка ако не е упоменат друг срок.
2.3. Окончателно плащане: 15 дни преди датата на ползване на услугата ако не е упоменато друго в конкретната оферта, по която потребителят прави резервация.
2.4 При определени програми, промоции и оферти се изисква 100% предплащане на услугата при резервация.
2.5. Увеличението на цената е възможно: при покачване на цените на транспортните разходи, в това число на горивата, изменение на размера на пътни такси, летищни такси и други, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след резервирането на услугата. Поради постоянно променящите се цени на горивата авиокомпаниите могат да начислят т.нар. горивна такса /fuel surcharge/. В такъв случай цената на пътуването ще се промени с фактическата стойност на горивната такса и тя ще е дължима за всички резервации за полета, за които тя се начислява, без значение кога те са направени. Ако има такова изменение, информация за това ще бъде публикувана 20 дни преди датата на съответния полет, за което клиентите за този полет трябва да бъдат уведомени и те ще могат да заплатят тази горивна такса до 7 дни преди пътуването /за записвания по-малко от 20 дни преди съответния полет също ще важи обявената горивна такса за този полет ако има такава/.
За рязка промяна в обменния курс на еврото или щатския долар към българския лев се счита увеличение с повече от 5% в периода между сключването на договора и датата на отпътуването. Увеличението на цената съответства на изменените разходи и начинът на изчисляване е пропорционално на увеличената стойност на посочените разходи.

3.Права и задължения на страните 
3.1. Туроператорът се задължава да предостави в съответствие с направената резервация всички туристически услуги, заплатени от Потребителя.
3.2. Туроператорът се задължава да издаде необходимите документи за пътуването на Потребителя: туристически ваучер за настаняване с всички задължителни реквизити по Закона за Туризма, задължителна застраховка "Медицински разходи при болест и злополука" за ОРГАНИЗИРАНИТЕ /групови пътувания с автобус, самолет или чартърен полет/ пътувания извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява, като предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването. По желание на Потребителя да предостави срещу допълнително заплащане застраховка за индивидуалните пътувания извън страната. Документите по пътуването се предоставят след заплащане от страна на Потребителя на пълната сума по резервацията и след потвърждение на услугата от съответния контрагент.
3.3. Туроператорът има право да анулира резервацията, без да носи никаква отговорност ако Потребителят не извърши плащанията в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на резервацията, резервацията може да бъде анулирана и депозитът не се възстановява.
3.4. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ със ЗАД Армеец България, София. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя с ваучера за настаняване.
3.5. Потребителят се задължава:
3.5.1. при пътуванията в България да си осигури необходимите лични документи /лична карта /.
3.5.2. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.
3.5.3. aко Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни да замине в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител). При смърт на единия от родителите се представя копие от смъртния акт.
3.5.4. да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на туристическите услуги по резервацията.
3.5.5. да спазва законодателството на Република България по време на пътуването, респективно законите на страната, за която пътува ако пътуването е за чужбина.
3.5.6. Потребителят се задължава при организирани групови пътувания да се яви в определения час и на определеното място на тръгване, посочени в договора, който се сключва в тези случаи. При неявяване на Потребителя в упоменатия час Туроператорът /или негов представител/ изготвя протокол, подписан от трима от участниците в груповото пътуване, който удостоверява неявяването на Потребителя.
3.5.7. да се запознае подробно с всички условия по конкретната оферта, както и с Общите условия на Лидия Турс ООД преди резервирането и закупуването на туристическия продукт или услуга.
3.5.8 Потребителя декларира с настоящия договор, че закупува предоставеното му от ТУРОПЕРАТОРA организирано туристическо пътуване без цел препродажба.
3.6. Потребителят има право:
3.6.1. Ако не е посочено друго в условията на офертата, в срок до 30 дни преди ползване на услугата да прехвърля правата и задълженията си по направената и заплатена резервация на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването ако не е упоменато друго. Третото лице е необходимо да декларира, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с общите условия, както и че е запознато с информацията за пътуването и резервацията преди приемането на прехвърлянето освен в случаите, когато поради изисквания на превозвачите е невъзможно смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице е невъзможно.

4. Отговорност на Страните
4.1. В случай на виновно неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по направената и заплатена от Потребителя резервация, Потребителят има право да получи обезщетение при надлежно доказан размер на вредите освен в случаите, когато това се дължи на причини, посочени в чл. 3.3., чл. 4.4., чл. 4.5., чл. 4.6. и 4.7. Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА във всички случаи на неточно или непълно изпълнение на програмата за пътуване е до размера на разликата между договорената обща цена и стойността на фактически предоставените услуги.
4.2. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение на услугите от страна на контрагентите на Туроператора /хотели, транспортни фирми, ресторанти и др./, при условие, че „Лидия Турс” ООД е изпълнила точно своите задължения – Туроператорът от своя страна не дължи компенсация на клиента. След като клиентът предостави надлежните документи, които доказват неизпълнението на резервираните услуги от страна на контрагента на „Лидия Турс” ООД, Туроператорът от своя страна ги предоставя на съответния контрагент. Максималната граница на съответната компенсация се определя от самия контрагент и се предоставя на клиента от Туроператора само след като той я получи от контрагента.
4.3. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от Промени в Българското законодателство или международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
4.4. При организирани групови пътувания Туроператорът може да отмени пътуването ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /хотелски резервации, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
4.5. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отмяна, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
• забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини;
• анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;
• загуба или повреда на багажа по време на пътуването;
• недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения;
• при форс-мажорни обстоятелства като болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

4.6. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя;
б) действия на трето лице,несвързано с изпълнението на Договора;
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им;
г) контрагентите на Туроператора /хотели, транспортни фирми, ресторанти и др./, при условие, че „Лидия Турс” ООД е изпълнилa прецизно своите задължения;
д) специфични изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ, които не са посочени в договора;
e) отказ на входна виза за ПОТРЕБИТЕЛЯ. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на туристи с направени резервации на територията на съответната държава ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.
4.7. Туроператорът не носи отговорност ако хотелиерът направи от своя страна разместване и промяна на хотела, за който е направена резервацията и настани клиента в друг хотел от същата или по-висока категория без промяна на цената. Туроператорът уведомява клиента веднага след получаването на подобна информация от страна на хотела.
4.8. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от Туроператора при необходимост. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване при адекватни условия. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Замяна на транспортното средство /самолет, автобус/, хотел или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа без промяна на цената не се счита за значителна промяна на Договора.
4.9. Ако не е посочено друго в условията на хотела/ офертата, в случай на отказ от резервираната туристическа услуга и анулиране на резервацията от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
4.9.1. при резервации за България:
а) от 30 до 15 дни преди датата на ползване на услугата – без неустойки, ако не е упоменато друго в конкретната оферта.
б) до 14 дни преди датата на ползване на услугата – 30% от общата стойност на резервацията /но не по – малко от стойността на една нощувка/ ако не е упоменато друго в конкретната оферта.
в) при NO SHOW и предсрочно напускане на хотела – 100% неустойка от сумата по резервацията. Суми по неизползвани услуги не се възстановяват.
4.9.1.1 при резервации в България за специални дати /Коледа, Нова година, Великден, Гергьовден и др./ :
а) до 35 дни преди датата на ползване на услугата – без неустойки ако не е упоменато друго в конкретната оферта.
б) от 34 до 30 дни преди датата на ползване на услугата – 50% от общата стойност на резервацията /но не по–малко от стойността на една нощувка/ ако не е упоменато друго в конкретната оферта.
г) по-малко от 30 дни преди датата на ползване на услугата – 100% от общата стойност на резервацията ако не е упоменато друго в конкретната оферта.
4.9.2. при резервации за Чужбина:
а) до 30 дни преди датата на ползване на услугата - без неустойка, с изключение на резервации за самолетни билети, при които се съблюдават правилата на тарифата на авиокомпанията.
б) от 29 до 16 дни преди пътуването – 50% от общата стойност на резервацията ако не е упоменато друго в конкретната оферта.
в) по-малко от 15 дни преди датата на пътуването или NO SHOW – 100% неустойка от общата стойност на резервацията.
4.10. При промоции, non refundable тарифи и специални оферти NO NAME се задържа 100% от сумата по резервацията при анулация ако не е упоменато друго в офертата.
4.11. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 4.9.2.a., 4.9.2.б и 4.9.2.в, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.

5. Спорове и рекламации
5.1. Всички спорове по изпълнение на условията по направената резервация ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на предоставяне на туристическата услуга се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по закупената оферта, Потребителят се задължава своевременно да се обърне към доставчика на съответната услуга, местния представител на ТУРОПЕРАТОРА, както и самия ТУРОПЕРАТОР, за всяко неточно изпълнение на договора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора. Рекламацията се предоставя задължително в писмен вид до 7 /седем/ дни след приключване на пътуването по електронната поща на Туроператора – info@lidiatours.com. Рекламацията трябва да съдържа описание на обстоятелствата, свързани с неизпълнението, придружена с потвърждение от доставчика на услугата. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен четиристранен протокол, съставен и подписан от ТУРИСТА, ТУРОПЕРАТОРА, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазване изброените по-долу условия:
5.3.1. Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването на туристите в хотела, всички оплаквания трябва да бъдат разгледани и разрешени от ръководството на хотела, от ТУРОПЕРАТОРА или от неин представител. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ТУРОПЕРАТОРЪТ и ХОТЕЛЪТ имат право да не разглеждат.
Рекламации, изпратени след посочения срок, се считат за невалидни и няма да се разглеждат.
5.4. Туроператорът изпраща рекламацията на хотела /партньора/, който от своя страна се задължава да отговори писмено на постъпилата рекламация в срок до 1 /един/ месец от датата на получаването на рекламацията.
5.5. Веднага след като получи отговор от хотела /партньора/, Туроператорът го препраща на Потребителя.
5.6. В случай, че Потребителят сам прекрати тура през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.
• Резервирането и закупуването на туристически продукти и услуги от www.lidiatours.com, собственост на „Лидия Турс” ООД е обвързано с настоящите Общи условия.
• Задължение на Потребителя е да се запознае с общите условия преди закупуването на туристически продукти и услуги от „Лидия Турс” ООД.

Facebook© 2022 Lidia Tours